Przyjęto program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

40

Autor: Urząd Miasta

Na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Tomaszowie Mazowieckim uchwalono Wieloletni Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Integracji Społecznej Osób Uzależnionych i Ich Bliskich na lata 2021- 2024. Działania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracją społeczną osób uzależnionych od alkoholu należą do zadań własnych gminy. Ich realizacja prowadzona jest w oparciu o gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, stanowiącego część strategii rozwiązywania problemów społecznych, uchwalanego corocznie przez radę gminy, uwzględniającego cele operacyjne dotyczące profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, określone w Narodowym Programie Zdrowia.

Przygotowany Wieloletni Program na lata 2021-2024 określa lokalną strategię w zakresie profilaktyki uzależnień i przedstawia planowane długofalowe działania strategiczne, raport diagnostyczny oraz zasoby umożliwiające rozwiązania problemów alkoholowych. Wieloletni charakter Programu daje możliwość zabezpieczenia zadań i odpowiednich środków finansowych w dłuższej perspektywie czasowej oraz na wprowadzenie systemowych i skutecznych rozwiązań na rzecz osób dotkniętych problemem uzależnień jak i członków ich rodzin. W pracach nad przygotowaniem celów i działań ujętych w Programie udział wzięli przedstawiciele placówek oświatowych, stowarzyszeń abstynenckich, Urzędu Miasta, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Miejskiej Komisji Rozwiązywani Problemów Alkoholowych.