Symboliczne otwarcie drogi powiatowej nr 4311E Jakubów – Lubochnia

378

Autor: Starostwo Powiatowe

W piątek, 11 lutego 2022 roku, odbyło się uroczyste, symboliczne oddanie do użytku dwóch inwestycji drogowych, które były realizowane w 2021 roku.

Ksiądz Tomasz Bojanowski – proboszcz parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Lubochni poświęcił wyremontowaną drogę.

„Proszę Państwa, dwie ważne inwestycje, jedna powiatowa, druga gminna, zostały zrealizowane w tym roku, który się już zakończył, w roku 2021, ale to co jest ważne, te inwestycje nie doszłyby do skutku, gdyby nie środki rządowe, z Funduszu Inwestycji Lokalnych, jak i również z Funduszu Dróg Samorządowych i to są pieniądze na poziomie prawie miliona trzystu tysięcy złotych. W przypadku drogi gminnej Wójt asygnował swoje pieniądze jak widzę, to jest kwota ponad 300 tysięcy złotych. Proszę Państwa, w tym miejscu również bardzo serdecznie chcę podziękować panu Marszałkowi, Antoniemu Macierewiczowi, że właśnie takie środki rządowe tutaj wpłynęły do Powiatu Tomaszowskiego, w tym przypadku po prostu do Gminy Lubochnia. Bardzo serdecznie dziękujemy, że możemy chociażby w takiej scenerii, ale to można powiedzieć, życie, taka pogoda, jednak świętować. To bardzo ważne wydarzenie.” – podziękował Mariusz Węgrzynowski – Starosta Powiatu Tomaszowskiego.

„Szanowni Państwo, Fundusz Dróg Samorządowych, Fundusz Inwestycji Lokalnych to są fundusze rządowe, to jest obowiązek rządu, który ten obowiązek rząd Zjednoczonej Prawicy realizuje już od dłuższego czasu. Jest dla nas najważniejsze, żeby właśnie polska prowincja, właśnie polskie mniejsze, średnie miasta i miejscowości, miały dobrą infrastrukturę, dobrą komunikację lokalną, ale nie byłoby możliwości realizacji tego akurat tutaj i także w wielu innych ważnych miastach, gdyby nie decyzje samorządowców. Bardzo dziękujemy za wskazanie właśnie tych miejsc, które przede wszystkim powinny z takich inwestycji korzystać. Te dwie drogi są takimi właśnie decyzjami samorządowców, pana Wójta, przedstawicieli innych samorządów, innych przedstawicieli zarządów samorządowych. To jest dla nas niesłychanie istotne. Raz jeszcze chcę też podziękować panu Staroście, Mariuszowi Węgrzynowskiemu, za całą pracę, którą wykonuje przez cały czas. Bez powiatu, bez Starosty, te wskazania te precyzyjne lokalizacje miejsc, które powinny być przede wszystkim inwestowane, nie byłyby możliwe. Życzę wszystkim, by te drogi służyły im jak najlepiej.” – powiedział Antoni Macierewicz – Marszałek Senior IX kadencji Sejmu RP.

Na zdjęciu: uczestnicy uroczystości, podczas której odbyło się symboliczne oddanie do użytku wyremontowanej drogi powiatowej nr 4311E Jakubów – Lubochnia, która odbyła się w piątek, 11 lutego 2022 roku

„Szanowni Państwo, te drogi są efektem synergii dobrej współpracy między zarówno rządem, samorządem i powiatowym, i gminnym, wszystkim parlamentarzystom z okręgu 10, te dwie drogi powstawały tutaj. Pan Starosta tą drogę powiatową wybudował z własnych pieniędzy. Myśmy w zamian partycypowali w innej inwestycji powiatu na podobną kwotę. Ta droga, która jest za nami, jest drogą gminną i rzeczywiście ona powstała przy partycypowaniu środków rządowych i środków własnych Gminy. Dzięki temu mieszkańcy mogą się cieszyć stykiem dwóch nowych dróg.

Na zdjęciu: uczestnicy uroczystości, podczas której odbyło się symboliczne oddanie do użytku wyremontowanej drogi powiatowej nr 4311E Jakubów – Lubochnia, która odbyła się w piątek, 11 lutego 2022 roku

Panie Starosto, panie Marszałku, serdecznie za to dziękuję, że te inwestycje mogły powstać, ale panie Starosto, przed nami jeszcze wyzwanie. Został kolejny odcinek w kierunku Lubochni, w stronę kościoła, gdyż w tej chwili również dzięki środkom z Polskiego Ładu będziemy realizować w centrum ogromną przebudowę. Ogromną inwestycję na ponad 5, prawie 6 milionów złotych, również obejmującą część drogi powiatowej, całego placu wokół kościoła, mająca na celu poprawienie bezpieczeństwa komunikacyjnego i zostanie Wam ten środek,  tutaj w przyszłości panie Starosto, już we wzajemnej współpracy uda nam się również tą inwestycję zrealizować.” – wspomniał o kolejnej koniecznej inwestycji Piotr Majchrowski – Wójt Gminy Lubochnia.

Na zdjęciu: uczestnicy uroczystości, podczas której odbyło się symboliczne oddanie do użytku wyremontowanej drogi powiatowej nr 4311E Jakubów – Lubochnia, która odbyła się w piątek, 11 lutego 2022 roku

Piotr Majchrowski podziękował też radnym Rady Gminy Lubochnia, których na spotkaniu reprezentował Jan Głowacki. Podziękował współpracownikom,  Wicewójtowi Łukaszowi Świechowi, kierownikowi Wydziału Inwestycji, Tomaszowi Szczepańskiemu, a także Konradowi Ząbeckiemu, który nadzorował wykonanie inwestycji.

Na zdjęciu: uczestnicy uroczystości, podczas której odbyło się symboliczne oddanie do użytku wyremontowanej drogi powiatowej nr 4311E Jakubów – Lubochnia, która odbyła się w piątek, 11 lutego 2022 roku

Przebudowana została droga powiatowa nr 4311E na odcinku Jakubów – Lubochnia o długości 780 m. Przebudowie została poddana nawierzchnia jezdni. Na jezdni została wykonana nowa warstwa ścieralna z mieszanek mineralno-bitumicznych. W miejscach zdeformowanych wymieniona została cała konstrukcja drogi. Skrzyżowania z drogami niższych kategorii zostały przebudowane. Wykonano pobocza utwardzone z kruszywa po stronie lewej drogi. Istniejący chodnik prawostronny pozostał bez zmian. Przebudowane zostały istniejące zjazdy i wybudowano nowe zjazdy indywidualne. Poprawiony został system odprowadzania wód opadowych i roztopowych z korony drogi poprzez nadanie odpowiednich spadków podłużnych i poprzecznych. Przebudowana została istniejąca zatoka autobusowa.
Wykonane zostało nowe oznakowanie poziome i pionowe zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych Sp. z o. o. z Piotrkowa Trybunalskiego.