Turniej Jednego Wiersza

776

Organizator

 

Miejska Biblioteka Publiczna im. Teresy Gabrysiewicz-Krzysztofikowej

 

w Tomaszowie Mazowieckim

 

Cele konkursu:

 

1. Uczczenie pamięci Teresy Gabrysiewicz–Krzysztofikowej, tomaszowskiej poetki

2. Pobudzenie wrażliwości poetyckiej i aktywności twórczej w dziedzinie poezji.

3. Konfrontacje twórczości poetyckiej.

4. Promowanie młodych twórców.

 

Warunki uczestnictwa:

 

1. Turniej odbędzie się 8 marca 2013 r. o godz. 17.00 w Sali Koncertowej Miejskiej Biblioteki Publicznej, Pl. Kościuszki 18.
2. W konkursie mogą wziąć udział poeci (w wieku od 16 lat) piszący w języku  polskim.
3. Jedyną formą uczestnictwa w konkursie jest osobista prezentacja wiersza własnego autorstwa. Organizator może w uzasadnionych przypadkach wyrazić zgodę na prezentację utworu przez osobę wskazaną przez autora.
4. Jako zgłoszenie uczestnictwa w konkursie traktuje się przekazanie przez autora organizatorowi do dnia 28 lutego 2013 r. na email: czytelnia@mbptomaszow.pl lub osobiście przynajmniej godzinę przed rozpoczęciem konkursu:

  • formularza zgłoszeniowego zawierającego dane osobowe uczestnika (do pobrania w siedzibie organizatora lub na stronie biblioteki www.mbptomaszow.pl)
  • wydruku komputerowego z tekstem wiersza, który będzie prezentowany przez autora w podczas turnieju.

5. Uczestnicy składają wiersz związany tematycznie z tytułem konkursu, nie publikowany w wydawnictwach zwartych i czasopismach ogólnopolskich oraz nie nagradzany w innych konkursach.
6. Jeden autor może zgłosić tylko jeden wiersz.
7. Prace będzie oceniać Jury powołane przez Organizatora. W jego skład wejdą literaci i krytycy literatury.
8. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone po zakończeniu obrad Jury w dniu Turnieju.
9. Laureaci otrzymają nagrody i wyróżnienia ufundowane przez organizatora.

  • I nagroda – 600 zł
  • II nagroda – 400 zł
  • III nagroda – 200 zł

10. Nagrodę należy odebrać osobiście w dniu finału konkursu. W przeciwnym razie zostanie ona przekazana na rzecz innych konkursów.
11. Organizator nie zwraca kosztów podróży i nie zapewnia noclegów.
12. W sprawach spornych ostateczną decyzję podejmie Organizator w porozumieniu z Jurorami.
13. Bliższe informacje nt. KONKURSU pod nr tel.: 44 724-67-39, mail: czytelnia@mbptomaszow.pl    

 

Przekazanie/przesłanie pracy konkursowej Organizatorowi jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na:

  • postanowienia zawarte w Regulaminie konkursu,
  • przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych na potrzeby Organizatora w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 833) w celach prowadzenia konkursu, wyłaniania zwycięzców, wydawania, odbioru i rozliczania nagród. Uczestnicy konkursu mają prawo wglądu do swoich danych i ich poprawiania, 
  • publikację wierszy w tomiku pokonkursowym, w Internecie, prasie, użycie ich dla celów promocji i reklamy oraz wykorzystanie na wszelkich polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, bez prawa żądania dodatkowego wynagrodzenia poza przyznanymi nagrodami