OFE czy ZUS? Decyzja należy do Ciebie.

699
To jeden z elementów ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych.

W okresie od 1 kwietnia do 31 lipca 2014 r. członkowie otwartych funduszy emerytalnych (OFE) mogą zdecydować, gdzie będzie kierowana część ich składek emerytalnych, począwszy od tej za lipiec 2014 r. Osoby, które zdecydują, aby część ich przyszłej składki emerytalnej nadal była przekazywana do OFE, zobowiązani są do złożenia w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych stosownego oświadczenia, w ww. okresie. Natomiast osoby, które chcą aby ich składka emerytalna była przekazywana w całości do ZUS, takiego oświadczenia składać nie muszą.
Wzór oświadczenia dostępny jest w każdej placówce ZUS oraz na stronie internetowej www.zus.pl/reformaOFE, jak również na stronach internetowych Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Komisji Nadzoru Finansowego.
Oświadczenie można złożyć osobiście w każdej placówce ZUS, za pośrednictwem poczty (pamiętać należy, że liczy się data stempla pocztowego), urzędomatu lub w formie elektronicznej na PUE. Po zalogowaniu na pue.zus.pl można wypełnić oświadczenie i wysłać je przez Internet. Bez zalogowania ze strony pue.zus.pl można takie oświadczenie wypełnić i wydrukować. Wszelkich informacji udzielą również konsultanci Centrum Obsługi Telefonicznej pod numerami telefonów: 801 400 987 (z krajowych telefonów stacjonarnych) oraz 22 560 16 00 (z telefonów komórkowych oraz stacjonarnych krajowych i zagranicznych). Pracownicy na Salach Obsługi Klientów pomogą również takie oświadczenie wypełnić.
Brak stosownego oświadczenia lub też złożenie go po ustawowym terminie, tj. po 31 lipca 2014 r., będzie jednoznaczne z rezygnacją z członkowstwa w OFE.
Obecnie składka na ubezpieczenie emerytalne wynosi 19,52% podstawy wymiaru (wynagrodzenia brutto), w tym 12,22% jest ewidencjonowane na indywidualnym koncie ubezpieczonego w ZUS, 4,38% jest ewidencjonowane na subkoncie w ZUS, a 2,92% przekazywane na rachunek do OFE. Jeśli pozostaniemy w OFE, podział naszej składki się nie zmieni. Jeśli jednak postanowimy zrezygnować z członkowstwa w OFE, część składki przekazywana dotychczas do OFE,  począwszy od składki za lipiec 2014 r., będzie zapisywana na indywidualnym subkoncie w ZUS. Tak więc na subkonto trafi 7,3% (4,38%+2,92%)  podstawy jej wymiaru. Ale uwaga – tylko te bieżące składki nie będą przekazywane do OFE. Składki, które trafiały wcześniej do OFE, tj. od momentu członkowstwa w OFE pozostaną tam, a 10 lat przed osiągnięciem przez ubezpieczonego wieku emerytalnego rozpocznie się ich stopniowe przenoszenie do ZUS w ramach tzw. „suwaka bezpieczeństwa”. Środki te będą zapisywane na subkoncie w ZUS. Mechanizm ten wprowadzono, aby zabezpieczyć składki zgromadzone przez ubezpieczonego w OFE przed ewentualnymi niekorzystnymi wahaniami na rynku kapitałowym w okresie przed emeryturą.
Decyzję o pozostaniu w OFE bądź przekazywaniu całości składki emerytalnej do ZUS będzie można zmieniać. Kolejna możliwość wyboru (OFE lub ZUS) pojawi się w 2016 r., a następnie co 4 lata, w okresie od 1 kwietnia do 31 lipca.

                                                         /rz. p./