Nadal trwa nabór do żłobka

633

Wnioski będą rozpatrywane przez Komisje Kwalifikacyjną 18 czerwca. 

Zgodnie z Regulaminem do żłobka przyjmowane są dzieci:

– już uczęszczające do żłobka
– dzieci z rodzin posiadających dodatkowe, udokumentowane wskazania do
uczęszczania do żłobka
– dzieci w kolejności składania podań
– dzieci wskazane przez PCPR
– dzieci wskazane przez MOPS
– dzieci z rodzin niepełnych
– rodzeństwo dzieci uczęszczających do żłobka
– dzieci rodziców (opiekunów prawnych) pozostających w stosunku pracy
(obydwoje rodzice).
– dzieci rodziców (opiekunów prawnych), wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji na podstawie odrębnych przepisów.

Jeżeli istnieją przesłanki (dokumenty) potwierdzające któryś z powyższych przypadków (np.: wskazania do uczęszczania do żłobka lub niepełnosprawność rodziców) należy je dołączyć do wniosku. Inne dokumenty nie są wymagane.