Wsparcie społeczne dla osób z niepełnosprawnością oraz osób w wieku emerytalnym – konkurs

735

Wojewoda Łódzki ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy     o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na wsparcie realizacji w  2018 r. zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej.

Celem zadania publicznego jest szeroko rozumiana reintegracja oraz poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych i osób w wieku emerytalnym – mieszkańców województwa łódzkiego znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.
Rodzaj zadania publicznego – Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób
Tytuł zadania publicznego – Wsparcie społeczne dla osób z niepełnosprawnością oraz osób w wieku emerytalnym

szczegółowe informacje oraz załączniki dostępne na stronie:

http://www.pomoc.lodzkie.eu/page/index.php?str=245&id=1829

Źródło: http://www.pomoc.lodzkie.eu/page/index.php?str=245&id=1829