ZUS – Ulga na start – przez 6 miesięcy bez ubezpieczenia i składek.

819

Chcesz skorzystać z „ulgi na start”? Od 30 kwietnia jest to już możliwe. Pamiętaj, żeby wpisać odpowiedni kod
w dokumentach, to bardzo ważne.

ULGA NA START – jak zgłosić to w ZUS-ie

30 kwietnia br. weszły w życie ustawy, które tworzą tzw. „Konstytucję biznesu”. Jedną ze zmian, którą wprowadziły przepisy jest tzw. „ulga na start”, czyli uprawnienie polegające na zwolnieniu
z obowiązku ubezpieczeń społecznych przez 6 miesięcy kalendarzowych od dnia podjęcia działalności gospodarczej.

Kto może skorzystać z ulgi? Z ulgi mogą skorzystać osoby, które:

– po raz pierwszy rozpoczynają działalność gospodarczą albo ponownie podejmują działalność po upływie co najmniej 60 miesięcy kalendarzowych od dnia ostatniego zawieszenia działalności lub zakończenia działalności gospodarczej i

– nie będą wykonywały działalności na rzecz byłego pracodawcy, dla którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzących w zakres wykonywanej działalności.

Poza osobami prowadzącymi działalność gospodarczą, z ulgi może skorzystać wspólnik spółki cywilnej. Ubezpieczeniami społecznymi w okresie ulgi na start, będą natomiast objęci współpracownicy i pracownicy zatrudnieni przez przedsiębiorcę.

Jak obliczyć okres ulgi?

Ulga na start może trwać maksymalnie 6 miesięcy kalendarzowych. Jeżeli działalność gospodarcza zostaje  rozpoczęta 1 dnia danego miesiąca, to należy wliczyć ten miesiąc do okresu ulgi. Jeżeli jednak działalność gospodarcza rozpoczęta jest w trakcie miesiąca, to tego miesiąca nie należy wliczać do okresu ulgi. Zawieszenie działalności gospodarczej w trakcie trwania ulgi nie przerywa trwania jej biegu. Oznacza to, że jeżeli po 2 miesiącach  prowadzenie działalności zostanie zawieszone na miesiąc, to po podjęciu działalności gospodarczej po tym miesiącu, z ulgi można będzie skorzystać jeszcze przez 3 miesiące.

W czasie „ulgi na start” – ubezpieczenie zdrowotne jest obowiązkowe

„Ulga na start” dotyczy tylko ubezpieczeń społecznych. Ubezpieczenie zdrowotne jest obowiązkowe. Do ubezpieczenia zdrowotnego w  okresie „ulgi na start” należy zgłosić się na druku ZUS ZZA z kodem tytułu do ubezpieczenia 05 40. Bardzo ważne by wpisać ten kod poprawnie, ponieważ wpisanie innego kodu jest równoznaczne z rezygnacją z „ulgi na start”, a jeśli do tego dojdzie, kolejna możliwość skorzystania z tej ulgi zaistnieje dopiero po upływie 60 miesięcy kalendarzowych od dnia zakończenia lub zawieszenia działalności.

Po upływie 6 miesięcy „ulgi na start” lub w przypadku wcześniejszego zrezygnowania z niej, przedsiębiorcy mogą przez następne 24 miesiące korzystać z tzw. składek preferencyjnych, których wysokość obliczana jest od zadeklarowanej kwoty, nie niższej niż 30 % minimalnego wynagrodzenia. W tym celu muszą się wyrejestrować z ubezpieczenia zdrowotnego z kodem 05 40 i zarejestrować  do ubezpieczeń z kodem 05 72.

Monika Kiełczyńska, Regionalny rzecznik prasowy ZUS woj. łódzkiego