Modernizacja i adaptacja Centrum Kształcenia Praktycznego w ZSP Nr 3

1071

Autor: Starostwo Powiatowe

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa (modernizacja i adaptacja) budynku E+F, termomodernizacja budynku H, wraz ze zmianą sposobu zagospodarowania terenu, z towarzyszącą infrastrukturą techniczną, utwardzeniami terenu, instalacjami i urządzeniami budowlanymi w ramach zadania pn. „Modernizacja i adaptacja Centrum Kształcenia Praktycznego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim” przy ul. Legionów 47.

Celem inwestycji jest uzyskanie optymalnych rozwiązań spełniających standardy i wymagania współczesnej techniki obiektów o skomplikowanych funkcjach użytkowych oraz wysokiej wartości estetycznej. Realizacja inwestycji ma na celu doprowadzenie do wysokiej jakości zajęć oraz podniesienia jakości kształcenia zawodowego i ustawicznego wraz z dostosowaniem kształcenia do aktualnych potrzeb i oczekiwań regionalnego rynku pracy. W budynku CKP ulokowane zostały pracownie: budowy, naprawy i eksploatacji pojazdów samochodowych; mechatroniki samochodowej; elektrotechniki i elektroniki ogólnej; ekonomiczno-logistyczna i technik biurowych, logistyczna, rysunku technicznego, przedmiotów budowlanych i projektowania, sprzedaży i gospodarki materiałowej, komputerowa, technik multimedialnych, obróbki ręcznej, montażu i obsługi maszyn i urządzeń, obróbki maszynowej, metrologiczna, lakiernicza, obróbki cieplnej i plastycznej, cięcia i gięcia materiałów, połączeń materiałów, blacharska, programowania i symulacji pracy obrabiarek CNC, obrabiarek CNC. W miejscu dawnej kotłowni węglowej zaprojektowano aulę wykładowo-konferencyjną dla 97 osób, w tym dla 6 osób z niepełnosprawnością ruchową. W ramach zadania planowana jest modernizacja obejmująca roboty budowlane, a także zakup wyposażenia dydaktycznego. Podobnie jak w przypadku rewitalizacji, niezbędne było sięgnięcie po zewnętrzne środki finansowe. W tym celu został złożony stosowny wniosek aplikacyjny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VII Infrastruktura dla usług społecznych, działanie VII.4 Edukacja, poddziałanie VII.4.1 Kształcenie zawodowe i ustawiczne.

Umowa o dofinansowanie projektu została zawarta 17.05.2017r.

Z dniem 03.09.2018r. z JOKA BUDOWNICTWO Sp. z o.o. z/s w Łodzi została zawarta umowa na realizację przedmiotowej inwestycji w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Nadzór inwestorski pełnić będzie firma PHIN Inwestycje Sp. z o.o. z Łodzi. W dniu 03.07.2019r. nastąpiło przekazanie Wykonawcy terenu budowy.

Inwestycja zakończyć się ma w IV kw. 2020r.

Planowany koszt całkowity to ponad 20,5 mln zł, z czego dofinansowanie projektu w wysokości do 84% kosztów kwalifikowanych.