Rozpoczynają się kontrole kompostowników przydomowych

498

Autor: Urząd Miasta

Rozpoczynają się kontrole nieruchomości, których właściciele zadeklarowali kompostowanie odpadów biodegradowalnych. Będą je przeprowadzali pracownicy Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim. Weryfikacji poddane będzie faktyczne posiadanie kompostownika i kompostowania w nim bioodpadów.

W trakcie kontroli wykonana zostanie dokumentacja fotograficzna. Właściciel nieruchomości po przeprowadzonej kontroli otrzyma protokół. Właścicielowi nieruchomości, który korzysta ze zwolnienia z tytułu kompostowania odpadów ulegających biodegradacji, a:

• nie posiada kompostownika przydomowego;
• nie kompostuje bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym;
• uniemożliwia upoważnionemu pracownikowi Urzędu Miasta dokonanie oględzin nieruchomości,

wydana zostanie decyzja o utracie prawa do zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, od pierwszego dnia miesiąca, w którym stwierdzono wystąpienie co najmniej jednej z przesłanek. Ponowne prawo do zwolnienia będzie przysługiwało po upływie 6 miesięcy od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna (zgodnie z art. 6k ust. 4b, ust. 4c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).