Jak złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej?

560

Upadłość konsumencka jest instytucją prawną, która być najlepszym rozwiązaniem jeśli nie mamy możliwości wyjścia z długów. Jak złożyć wniosek i kto może to zrobić?

Czym jest upadłość konsumencka?

Co kryje się pod pojęciem: upadłość konsumencka? Określamy w ten sposób postępowanie sądowe, mające na celu z jednej strony jest oddłużenie osoby, która nie jest w stanie wywiązać się ze swoich zobowiązań, a z drugiej – spłacenie jej wierzycieli. Aby zaspokoić roszczenia, wykorzystuje się majątek dłużnika. Istotne jest, iż aby złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, koniecznie jest zaistnienie obiektywnej przyczyny uniemożliwiającej spłatę zobowiązań. Taką przyczyną może być na przykład choroba, strata pracy czy źródła dochodu. Nie jest przyczyną obiektywną niemożność spłaty długu, ponieważ na przykład odkłada się oszczędności na kupno nowego samochodu.

Kiedyś wniosek obejmował tylko osoby fizyczne, obecnie, po nowelizacji przepisów z marca 2020, mogą go składać również drobni przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność gospodarczą.

Jak złożyć wniosek o upadłość konsumencką

Warto wiedzieć, że możliwość złożenia wniosku o upadłość konsumencką mają zarówno dłużnicy jak i wierzyciele. Należy zrobić to we właściwym sądzie (jest to sąd rejonowy, wydział do spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych. Istotne jest, iż właściwość określa się według miejsca zamieszkania dłużnika), uiszczając opłatę w wysokości 30 złotych. Można zastanowić się nad skorzystaniem w tym zakresie z pomocy pełnomocnika – dopilnuje on tego, aby wszelkie formalności zostały dopełnione. Sam wniosek składa się na formularzu dostępnym na stronie ministerstwa sprawiedliwości. Należy w nim umieścić wykaz majątku wraz z szacunkową wyceną jego składników. Wniosek o upadłość konsumencką nie jest więc tylko i wyłącznie wniesieniem do sądu o podjęcie określonych działań, wymaga on skrupulatnej analizy stanu majątku, który pozwoli na spłacenie wierzycieli. We wniosku uwzględnić należy także posiadaną gotówkę i pieniądze ulokowane na kontach bankowych.

Bodaj najistotniejszym elementem wniosku jest uzasadnienie, które powinno zawierać szczegółowy opis okoliczności sprawiających, że nie jest możliwe inne spłacenie wierzycieli. To ono będzie mieć znaczenie dla orzeczenia o niewypłacalności dłużnika. Sąd podane przyczyny będzie weryfikował w trakcie postępowania.

Warto podjąć próbę porozumienia się z wierzycielem. Pozwoli to uniknąć negatywnych konsekwencji ogłoszenia upadłości. Są one znaczące – nadzór nad majątkiem dłużnika przejmie syndyk, może on sprzedać jego nieruchomości i ruchomości celem spłacenia wierzycieli. Dłużnik może kupować tylko dobra codziennego użytku, nie będzie więc mu łatwo odbudować utraconego majątku. W przypadku upadłości konsumenckiej orzeczonej wobec osoby, która pozostaje w związku małżeńskim, automatycznie następuje rozdzielność majątkowa.

Jeśli nie uda się dogadać z wierzycielem i dochodzi do postępowania sądowego, ustalony też zostanie plan spłat. Sąd, orzekając weźmie pod uwagę czy dłużnik popadł w długi z powodu okoliczności niezależnych od niego, czy też na przykład celowo unikał spłaty zobowiązań lub przyczynił się do zadłużenia (na przykład poprzez hazard, niegospodarność).

Wniosek o orzeczenie upadłości konsumenckiej powinien być ostatnią deską ratunku dla osoby zadłużonej.