Rusza przyjmowanie wniosków na zakup węgla

387

Autor: Urząd Miasta

Wnioski można składać w Zakładzie Gospodarki Ciepłowniczej od 14 listopada. Każdy kto go złoży będzie telefonicznie informowany o dacie możliwości odbioru węgla z ZGC. Tona węgla – ekogroszek/groszek lub typ orzech – będzie kosztować 1850 zł brutto. Urząd Miasta zamówił już 1200 ton węgla pochodzącego z Polski, trwają rozmowy dot. zamówienia kolejnych partii.

Kto może skorzystać z preferencyjnego zakupu? Osoby fizyczne, które spełniają warunki uprawniające do dodatku węglowego oraz które wcześniej nie kupiły tego surowca dla swojego gospodarstwa domowego na preferencyjnych warunkach (chyba, że zakupiły mniej niż 1,5 tony w cenie wyższej niż 2 tys. zł brutto za tonę).  W pierwszej kolejności surowiec będą mogły zakupić osoby z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. W celu potwierdzenia uprawnienia należy do wniosku dołączyć kserokopię orzeczenia.

 Zapłaty będzie można dokonać w formie gotówkowej w siedzibie Zakładu Gospodarki Ciepłowniczej Sp. z o.o. w Tomaszowie Mazowieckim lub bezgotówkowej za pomocą karty płatniczej lub przelewem elektronicznym na rachunek bankowy Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki. Po dokonaniu płatności, wnioskodawca otrzyma fakturę VAT, która stanowić będzie podstawę odbioru  węgla.  

Dowóz z miejsca składowania do domu odbywa się we własnym zakresie. Lista podmiotów świadczących takie usługi dostępna jest m.in. na stronie ZGC oraz tablicy informacyjnej w spółce.

W tym roku limit zamówienia dla pojedynczego gospodarstwa domowego wynosi 1,5 tony, kolejne 1,5 tony będzie można zamówić w 2023 roku.

Wnioski dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowiecki (poniżej w załączniku). W formie papierowej dostępne są w siedzibie Urzędu w Kancelarii Ogólnej oraz w Wydziale Rozwoju, Inwestycji i Klimatu (budynek D – I piętro – Ochrona Środowiska)

 Cena zakupu paliwa stałego:

Węgiel typu orzech – 1850,00 zł brutto za tonę

Ekogroszek/groszek – 1850,00 zł brutto za tonę

Możliwy jest zakup mniejszej ilości węgla niż 1,5 tony.

Wniosek należy złożyć w terminie najpóźniej do 15 kwietnia 2023 r. na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej czyli przez skrzynkę epuap.

 W przypadku złożenia wniosku o zakup za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek o zakup opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

 Wypełnione wnioski należy złożyć w siedzibie Zakładu Gospodarki Ciepłowniczej w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o.o., ul. Wierzbowa 136  od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 – 16.00.

Wniosek o zakup zawiera:

1) imię i nazwisko wnioskodawcy;

2) adres, pod którym jest prowadzone gospodarstwo domowe, na rzecz którego jest
dokonywany zakup preferencyjny;

3) adres poczty elektronicznej lub numer telefonu wnioskodawcy;

4) określenie ilości paliwa stałego, o zakup której występuje wnioskodawca w ramach
zakupu preferencyjnego;

5) informację, czy wnioskodawca dokonał już zakupu preferencyjnego wraz z podaniem
ilości paliwa stałego nabytego w ramach tego zakupu preferencyjnego;

6) oświadczenie, że wnioskodawca ani żaden członek jego gospodarstwa domowego, na
rzecz którego jest dokonywany zakup preferencyjny, nie nabyli paliwa stałego na
sezon grzewczy przypadający na lata 2022–2023, po cenie niższej niż 2000 zł brutto
za tonę w ilości co najmniej takiej jak określona w przepisach wydanych na podstawie
art. 8 ust.
a) pkt 1 – w przypadku gdy wniosek dotyczy zakupu do dnia 31 grudnia 2022 r.,
b) pkt 1 i 2 łącznie – w przypadku gdy wniosek dotyczy zakupu od dnia 1 stycznia 2023 r.

Informacje przedstawione we wniosku o zakup składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń

Kontakt w sprawie pytań:

Infolinia:

502 914 667

605954999

798 781 134

Pliki do pobrania