Stypendia dla najzdolniejszych uczniów

424
Zgodnie z wolą Fundatora, stypendia Agrafki są przyznawane uczniom gimnazjów, liceów i studentom (w wyjątkowych przypadkach również uczniom szkół podstawowych) utalentowanym w określonej dziedzinie (preferowane są dziedziny ścisłe, humanistyczne i artystyczne), pochodzącym z niezbyt zamożnej rodziny, przede wszystkim mieszkających w małej miejscowości.

Stypendium przyznawane jest jako świadczenie jednoroczne i wypłacane będzie w okresie od września do czerwca w wysokości 200-350 zł miesięcznie (zależnie od decyzji Komisji Stypendialnej) na osobę. W przypadku wyboru stypendystów po 30 września 2008, stypendia wypłacane będą z wyrównaniem od września. Stypendium może być przeznaczone między innymi na:
– opłacanie czesnego w szkole lub na uczelni,
– opłacanie kursów i zajęć pozalekcyjnych,
– opłacenie kieszonkowego,
– zakup podręczników i pomocy naukowych,
– zakup materiałów do twórczości artystycznej
Dodatkowo, w miarę możliwości finansowych, Akademia może organizować warsztaty i przekazywać nagrody dla stypendystów.

Kryteria wyboru stypendystów przez członków Komisji:
– udokumentowane osiągnięcia w dziedzinach nauk ścisłych, artystycznych lub humanistycznych,
– niski, średni miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie – w jednym gospodarstwie domowym,
– preferowane jest zamieszkanie na wsi lub w małej miejscowości
Decyzje Komisji Stypendialnej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

W dokumentach składanych przez nominatorów musi znaleźć się wypełniony formularz karty nominacyjnej (udostępniany przez Stowarzyszenie) wraz z załącznikami zawierającymi:
1. List od kandydata, opisujący ewentualne przeznaczenie stypendium.
2. List od nauczyciela/opiekuna prowadzącego kandydata lub od nominatora, będący krótkim opisem sytuacji socjalnej kandydata, sporządzonym na podstawie „wywiadu” w domu i szkole.
3. Zaświadczenie o dochodach rodziców/opiekunów.
4. Kopie dyplomów, zdjęcia prac, informacje prasowe itp., dokumentujące dokonania kandydata do stypendium Agrafki.

Nominacje kandydatów do stypendium należy przesłać do biura Stowarzyszenia Dobroczynnego „Lokalny Fundusz Roku 2000” do 10 lipca 2008 r. (nie decyduje data stempla pocztowego) na adres:
ul. Mościckiego 6, 97-200 Tomaszów Mazowiecki
tel. 044 723 70 80
Osoba do kontaktu: Pani Monika Olejnik