Regulamin 10. Drużynowych Amatorskich Mistrzostw Tomaszowa Maz. w Kręglach o Puchar PPH POLSKÓR

586
I. CELE:                   
 
 • kształtowanie i doskonalenie cech psycho-motorycznych startujących zawodników                  
 • popularyzacja kręglarstwa rekreacyjnego
 • współzawodnictwo pomiędzy drużynami zakładowymi, osiedlowymi, Ognisk TKKF na terenie miasta
 • wyłonienie najlepszego zespołu amatorskiego na sezon startowy 2009/2010
                   
II. ORGANIZATORZY:
 
 • Zarząd Ogniska TKKF “OLIMP”, Zarząd Miejski TKKF, Ośrodek Sportu i Rekreacji.
 • Impreza dofinansowana przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki. 
 
III. TERMIN I MIEJSCE:
 
Turnieje rozgrywane będą na kręgielni OSiR-u w Tomaszowie Maz. w niżej podanych terminach:                   
 
 • 1 kolejka – 12 listopada 2009 r.           
 • 2 kolejka – 26 listopada 2009 r.         
 • 3 kolejka – 10 grudnia  2009 r.        
 • 4 kolejka – 14 stycznia  2010 r.           
 • 5 kolejka – 28 stycznia 2010 r.                   
 • 6 kolejka – 11 lutego 2010 r.               
 • 7 kolejka – 11 marca 2010 r.
 • 8 kolejka – 25 marca 2010 r.
 
IV. UCZESTNICTWO:
 • w turnieju startują zgłoszone drużyny składające się z członków Ognisk TKKF oraz osób nie stowarzyszonych                
 • w drużynie nie mogą startować zawodnicy, którzy są zgłoszeni do PZK, a ich przerwa startowa w imprezach organizowanych przez PZK nie może być mniejsza niż  dwa lata             
 • w imprezie mają prawo uczestniczyć zawodnicy posiadający aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w imprezie lub własnoręcznie podpisane                 oświadczenie o zdolności do udziału w rozgrywkach              
 • podczas startu obowiązuje strój stosowany w tej dyscyplinie sportowej              
 • zawodnik w danym sezonie może być zgłoszony tylko w jednej drużynie i w niej         występować

UWAGA! W ostatnich dwóch kolejkach nie mogą występować zawodnicy, którzy nie rozegrali  minimum jednego meczu w sześciu rozegranych wcześniej kolejkach.    
 
V. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA:
 • zgłoszone drużyny startują w czteroosobowych składach podanych przed rozpoczęciem każdego turnieju ( w zespołach mogą startować również zawodniczki)               
 • w wyjątkowych przypadkach dopuszcza się do gry zespół który stawi się na zawody w dwuosobowym składzie               
 • do punktacji drużyny zaliczane będą trzy najlepsze wyniki uzyskane przez zawodników danej drużyny  (najsłabszy wynik nie będzie brany pod uwagę)               
 • w każdym turnieju każdy z zawodników wykonuje 40 rzutów do pełnego ustawienia kręgli na czterech kolejnych torach (10 rzutów na każdym torze)               
 • czas na wykonanie 40 rzutów wynosi 20 minut             
 • turniej rozgrywany będzie systemem blokowym              
 • kolejność startujących drużyn oraz numer toru ustalona będzie na pierwszym turnieju w drodze losowania wg załączonego schematu

 VI. KLASYFIKACJA: 
 
 • o zajęciu pierwszego miejsca w poszczególnych turniejach decyduje największa suma strąconych kręgli trzech zawodników danej drużyny. W przypadku uzyskania jednakowego wyniku przez dwie lub więcej drużyn o kolejności decyduje  większa ilość strąconych 9, 8, 7 itd. przez zawodników danej drużyny, których wynik został zaliczony do punktacji drużynowej.
 • w klasyfikacji końcowej zwycięża drużyna która zdobyła największą ilość punktów we wszystkich turniejach. W przypadku uzyskania jednakowej sumy punktów przez dwie lub więcej drużyn o kolejności zajętych miejsc decyduje większa ilość strąconych kręgli przez zawodników drużyny we wszystkich turniejach.
VII. PUNKTACJA: 
 • I m – 10 pkt.,
 • II m – 9 pkt.,
 • III m – 8 pkt.,
 • IV m – 7 pkt.,
 • V m – 6 pkt.,               
 • VI m – 5 pkt.,
 • VII m – 4 pkt.,
 • VIII m – 3 pkt.,
 • IX m – 2 pkt.,
 • X m – 1 pkt.,               
 • walkower – 0 pkt.   

VIII. SPRAWY SĘDZIOWSKIE: 

 • turniej zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami PZK obowiązującymi w kręglarstwie rekreacyjnym
 • sędzią głównym turnieju jest Izydor Józwik. Sędziowie asystenci Stanisław Józwik, Artur Wojtalczyk, Henryk Piotrowski i Krzysztof Wojtalczyk
 • w poszczególnych turniejach sędziują zawodnicy przeciwnych drużyn wyznaczeni przez sędziego turnieju
 
IX.WYRÓŻNIENIA:
 •  trofea sportowe i dyplomy za zajęcie I, II i III miejsca.               
 
Uwaga! W przypadku uczestniczenia w zespole więcej niż 4 osób, nagradzani będą  tylko ci zawodnicy którzy rozegrali w sezonie minimum 4 spotkania.      
 
X. WPISOWE:
 • 80 zł. od drużyny, które należy wpłacić w nieprzekraczalnym terminie do 17 grudnia 2009 r.
 • Zespoły Ognisk TKKF 70 zł.    
 
XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
 • uczestnicy nie są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków.  UWAGA! Organizator prosi o dokonanie ubezpieczenia dodatkowego we własnym zakresie. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za stan zdrowia uczestników oraz za wszelkiego rodzaju kontuzje powstałe podczas trwania zawodów.
 • organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni i na trybunach obiektu
 • zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania regulaminu kręgielni oraz wykonywania decyzji kierownictwa imprezy, sędziów lub osób z obsługi
 • poza organizatorami i sędziami za barierką mogą przebywać tylko zawodnicy wykonujący rzuty na poszczególnych torach
 • zabrania się spożywania napojów alkoholowych i palenia tytoniu w hali kręgielni, nie wolno uczestniczyć w zawodach w obuwiu w którym przyszliśmy z zewnątrz. UWAGA! Zespół na zewnątrz reprezentuje kierownik- kapitan drużyny,  który decyduje o nazwie, składzie osobowym ekipy w obecnej oraz następnych edycjach rozgrywek.
 • Kierownik-kapitan zespołu odpowiedzialny jest za dopuszczenie zawodnika do gry bez aktualnych badań lub oświadczenia o zdolności do udziału w zawodach.
 • Do obowiązków kierownika-kapitana drużyny należy również zapoznanie zawodników z regulaminem mistrzostw. 
 • organizator zastrzega sobie prawo do upubliczniania wyników rozgrywek, zdjęć z zawodów a w szczególności do publikacji informacji o przebiegu rozgrywek, a także o zwycięzcach na stronach internetowych, prasie, radiu i TV
 • organizator zastrzega sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu,  rozstrzygania spraw spornych oraz decyzji w sprawach nie ujętych.