Regulamin 16. Amatorskich Indywidualnych Mistrzostw Tomaszowa Maz. w Kręglach o Puchar Firmy STALBUD

629
 I.CELE:

 • zapewnienie aktywności ruchowej mieszkańcom miasta w formie systematycznych rozgrywek
 • popularyzacja kręglarstwa rekreacyjnego
 • wyłonienie najlepszych uczestników wśród osób uprawiających kręglarstwo na terenie miasta w sezonie 2009/2010
                             
II. ORGANIZATOR:                      
 • ZARZĄD MIEJSKIEGO TKKF, OŚRODEK SPORTU i REKREACJI w TOMASZOWIE MAZOWIECKIM
 • Impreza dofinansowana przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki.          
 
III. TERMIN I MIEJSCE:
 
– na kręgielni OSiR-u w Tomaszowie Maz. odbędzie się 10 turniejów klasyfikacyjnych w następujących terminach:         
 
 • I turniej – 5 listopada 2009r.      
 • II turniej – 19 listopada 2009r. 
 • III turniej – 3 grudnia 2009r.   
 • IV turniej – 17 grudnia 2009r.    
 • V turniej – 7 stycznia 2010r.         
 • VI turniej – 21 stycznia  2010 r.                                                                    
 • VII turniej – 4 lutego 2010 r.                              
 • VIII turniej – 4 marca 2010 r.                 
 • IX turniej – 18 marca 2010 r.                  
 • X turniej –  8 kwietnia 2010 r.                    
 
IV. UCZESTNICTWO:
 • w mistrzostwach mogą uczestniczyć wszyscy chętni z brakiem przeciwwskazań lekarskich
 • rocznik 1996 i starsi                   
 • w przypadku zawodników, którzy w przeszłości wyczynowo uprawiali kręglarstwo                    obowiązuje dwuletnia przerwa od ostatniego startu w rozgrywkach mistrzowskich Polskiego Związku Kręglarskiego                   
 • uczestnicy muszą posiadać estetyczny ubiór sportowy i obuwie sportowe (nie wolno uczestniczyć w zawodach w obuwiu, w którym przyszliśmy z zewnątrz)         
 
V. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA:
 
a) w cyklu mistrzostw odbędzie się 10 turniejów klasyfikacyjnych                
 
b) zgłoszenia imienne przyjmowane będą przed rozpoczęciem każdego turnieju klasyfikacyjnego w godz. 18.00 – 18.15. W wyjątkowych przypadkach (uzgodnione z sędzią zawodów) można zgłoszenia dokonać po godz. 18.15.                 
 
c) zawodnicy startują wg kolejności zgłoszeń u sędziego zawodów. Zgłoszenie zawodnika do gry musi być osobiste z równoczesnym uregulowaniem wpisowego.              
 
UWAGA! Kwota wpisowego musi być odliczona.        
          
d) do zawodników należy pilnowanie swojej godziny startu. Sędzia ma obowiązek trzykrotnego wywołania zawodnika do gry. W przypadku nieobecności, startujący przechodzi na koniec listy zgłoszeniowej.     
            
e) poza organizatorami i sędziami za barierką mogą przebywać tylko zawodnicy wykonujący rzuty na poszczególnych torach      
           
f) w każdym turnieju kobiety i dziewczęta wykonują po 40 rzutów (2 x 20), a mężczyźni i chłopcy po 40 rzutów (4 x 10) do tzw. pełnych w systemie łańcuchowym. Na torze Nr 1 startujący ma prawo do trzech rzutów rozgrzewkowych.    
             
g) czas na oddanie 40 rzutów wynosi 20 minut
 
UWAGA! Przy dużej ilości zawodników, organizator bierze pod uwagę starty w systemie                  blokowym (2 x 20) oraz rozgrywanie turnieju na wszystkich torach      
 
VI. KLASYFIKACJA:
 
a) punktacja w każdym turnieju klasyfikacyjnym: 1 m- 150 pkt., 2 m-140 pkt., 3 m-135 pkt., itd. do 29 miejsca-5 pkt. Od 30 miejsca 5 punktów za uczestnictwo.             
 
b) w przypadku uzyskania jednakowej ilości wyników o kolejności zadecyduje większa ilość 9, 8, 7 itd.            
 
c) zwycięzcą turnieju mistrzostw zostaje zawodnik, który uzyska największą ilość punktów po 10 turniejach klasyfikacyjnych, zaliczając 8 najlepszych wyników. W przypadku uzyskania jednakowej ilości punktów o kolejności decydować będzie ilość wyższych lokat uzyskanych w turniejach.            
 
d) sklasyfikowani zostaną tylko uczestnicy, którzy wezmą udział w minimum 6 turniejach.    
 
 
VII. SPRAWY SĘDZIOWSKIE:
 
a) sędziami turnieju są: Artur  Wojtalczyk, Stanisław Józwik Henryk Piotrowski, Izydor Józwik.            
 
b) sędziowie wyznaczają osoby do sędziowania. Uczestnicy, którzy zakończyli swój udział w danym turnieju mają obowiązek sędziowania zawodnikowi rozpoczynającemu start w zawodach               
 
c) w mistrzostwach obowiązują przepisy Polskiego Związku Kręglarskiego poza przypadkami ujętymi w niniejszym regulaminie
 
 
VIII.WYRÓŻNIENIA:
 
-trofea sportowe i dyplomy za  zajęcie I, II, III, IV, V i VI miejsca w kat. mężczyzn i za zajęcie I,II, III miejsca w kat. kobiet.                
 
UWAGA! W przypadku sklasyfikowania w całym turnieju mniej niż 6 zawodniczek, nagrodzona zostanie tylko zwyciężczyni mistrzostw.                               
 
– PUCHAR FIRMY “PARKIET DOM” dla zawodnika lub zawodniczki,  którzy  uzyskali największą sumę strąconych kręgli we wszystkich10 turniejach klasyfikacyjnych.                   
 
– Statuetka przechodnia za najlepszy wynik sezonu ufundowana przez Andrzeja Kucharczyka    I
 
 
X. WPISOWE:  3 zł. od osoby, które należy wpłacić przy zapisywaniu się przed zawodami.               (Uwaga! Kwota musi być odliczona) Wysokość wpisowego może ulec zmianie.  2 zł. zniżka dla członków TKKF z ważną legitymacją (uzupełniona adnotacja o opłaconych składkach za dany rok)  
 
 
X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
 
a) uczestnicy nie są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków.              
UWAGA! Organizator prosi o dokonanie dodatkowego ubezpieczenia we własnym zakresie. Uczestniczyć w turniejach mogą tylko osoby z brakiem przeciwwskazań lekarskich. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za stan zdrowia oraz wszelkiego rodzaju kontuzje powstałe podczas trwania turnieju.         
 
b) organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szatni i na trybunach obiektu         
 
c) zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania regulaminu kręgielni oraz wykonywania wszelkich decyzji kierownictwa imprezy, sędziów lub osób z obsługi               
 
d) wszyscy uczestnicy zobowiązani są zapoznać się z niniejszym regulaminem i przestrzegać go podczas mistrzostw           
 
e) wpłacenie wpisowego-zgłoszenie się do zawodów-jest równoznaczne z przyjęciem postanowień regulaminu       
 
 
f) zabrania się spożywania napojów alkoholowych i  palenia tytoniu w hali kręgielni         
 
g) organizator zastrzega sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu dokonywania w nim zmian, rozstrzygania spraw spornych oraz decyzji w sprawach nie ujętych