Program stypendialny NAJZDOLNIEJSZA MŁODZIEŻ

638

 

Celem programu stypendialnego „NAJZDOLNIEJSZA MŁODZIEŻ” jest pomoc uczniom gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych z powiatu tomaszowskiego poprzez zwiększenie ich możliwości poszerzania swojej wiedzy z uwzględnieniem ich sytuacji ekonomicznej.

 

Warunki uczestnictwa:

 

Do programu można zgłaszać uczniów, którzy spełniają następujące warunki:

 

1.    Uczęszczają do klasy I-III gimnazjum lub co najmniej II klasy szkoły ponadgimnazjalnej,


2.    Mają udokumentowane szczególne osiągnięcia w:

 

  • olimpiadach, konkursach pozaszkolnych, wojewódzkich, krajowych,
  • dziedzinach pozaszkolnych (wynalazki, działalność publicystyczna, sportowa, artystyczna),
  • aktywnej pracy na rzecz szkoły, społeczności lokalnej,


3.    osiągnęli w roku szkolnym 2009/2010 średnią ocen co najmniej 4,5.

 

Wyłączone z konkursu są dzieci: pracowników i Członków Komisji ds. Programów dla Młodzieży.

 

Kryteria wyboru ucznia:

 

1.    Szczególne, udokumentowane osiągnięcia                                    max 40 pkt.
2.    Sytuacja majątkowa (dochody w rodzinie)                                   max 30 pkt.
3.    Średnia ocen z poprzedniego roku szkolnego/akademickiego            max 30 pkt.

 

Opis programu:

 

Kandydaturę stypendysty mogą zgłosić do Stowarzyszenia:

 

  • Dyrektor szkoły,
  • Nauczyciel przedmiotu,
  • Wychowawca,
  • Samorząd uczniowski,
  • Rada rodziców,
  • Organizacje działające na terenie szkoły.

 

Zgłoszenia należy dokonać na formularzu „Wniosek o stypendium NAJZDOLNIEJSZA MŁODZIEŻ” wraz z załącznikami, który jest dostępny w siedzibie Stowarzyszenia.    

 

Komisja ds. Programów dla Młodzieży dokona wyboru stypendystów.Kwota pojedynczego stypendium wynosi 200 zł (dwieście złotych) miesięcznie (2000 zł na rok szkolny 2010/2011).

 

Dokumentację w składzie:
Wniosek o stypendium wraz z załącznikami należy składać najpóźniej do dnia 14.10.2010 r. do godz. 1600 pod następującym adresem:        
               

Stowarzyszenie Dobroczynne „Lokalny Fundusz Roku 2000”
ul. Mościckiego 6, 97-200 Tomaszów Mazowiecki
osoba do kontaktu: pani Krystyna Marcinkowska
godziny pracy biura: wtorek   9 – 13, czwartek 12 – 16
tel. 44/723 70 80

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w programie.