Pierwsza sesja Młodzieżowej Rady Miasta już w poniedziałek!

659
Proponowany porządek obrad I inauguracyjnej sesji Młodzieżowej Rady Miasta Tomaszowa Mazowieckiego:
1. Otwarcie sesji i powitanie zebranych.

2. Wręczenie zaświadczeń radnym o wyborze do MRM.

3. Złożenie ślubowania.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Zabranie głosu przez Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego.

6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Miasta.

7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru dwóch  Wiceprzewodniczących Młodzieżowej Rady Miasta.

8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Sekretarza Młodzieżowej Rady Miasta.

9. Sprawy różne.

10. Zamknięcie obrad I sesji Młodzieżowej Rady Miasta.