Zmiany w regulaminie otwartych konkursów ofert dla NGO

557
Trzymając się zasad współpracy, do których należy m.in. zasada pomocniczości, partnerstwa i jawności, prezentujemy najważniejsze zmiany, na które w sposób szczególny należy zwrócić uwagę przy aplikowaniu o środki finansowe w ramach otwartych konkursów ofert organizowanych przez prezydenta Tomaszowa Mazowieckiego Marcina Witko.

Należą do nich:

Oferent może złożyć tylko jedną ofertę w ramach jednego zadania konkursowego; w przypadku złożenia więcej niż jednej oferty przez jednego oferenta, komisja zobliguje oferenta do wyboru tylko jednej oferty, która będzie brała udział w konkursie; pozostałe oferty tego podmiotu pozostaną bez rozpatrzenia;

Nastąpiła zmiana adnotacji na kopercie, w której umieszczana jest oferta wraz z załącznikami; obecny zapis brzmi: OTWARTY KONKURS OFERT + nr zadania konkursowego np. nr WSP/1/2016;

Dopuszcza się uzupełnienia następujących braków formalnych: uzupełnienia brakujących załączników, podpisu jednej z osób uprawnionych (nie dotyczy sytuacji, w której organizacja jest reprezentowana tylko przez jedną osobę), uzupełnienia potwierdzenia za zgodność z oryginałem kopii załączonych dokumentów;

W przypadku, gdy przyznana kwota dotacji jest niższa od wnioskowanej, realizator konkursu i oferent dokonują uzgodnień, których celem jest doprecyzowanie warunków i zakresu realizacji zadania. W momencie podjęcia decyzji o zredukowanie wnioskowanej kwoty dotacji, Prezydent Miasta może wskazać pozycje kosztorysu oferty, na sfinansowanie których przeznacza dotację oraz określić wysokość dofinansowania poszczególnych pozycji;

Wszystkie oferty składane do konkursów bez względu na ich rozstrzygnięcie, pozostają w dokumentacji realizatora konkursu;

Dopuszcza się możliwość dokonania pomiędzy poszczególnymi pozycjami w kosztorysie przesunięć do 10% wartości dotacji, z zachowaniem kwoty dotacji, bez konieczności aneksowania umowy. Przesunięcie w tym trybie w ramach danej dotacji nie może być jednak większe niż 3.000,00 zł. Powyższe przesunięcia nie mogą zwiększyć wysokości środków przewidzianych na pokrycie kosztów obsługi zadania, w tym kosztów administracyjnych i wynagrodzeń za czynności związane z obsługą zadania. O przesunięciach wraz z uzasadnieniem należy poinformować w sprawozdaniu końcowym z realizacji zadania;

Określono odrębne karty oceny merytorycznej dla zadań zlecanych w formie wsparcia i w formie powierzenia. Ocena merytoryczna ofert dokonywana jest przez komisję na karcie stanowiącej odpowiednio załącznik Nr 3 do Regulaminu w przypadku oceny ofert na wsparcie realizacji zadania i załącznik Nr 4 do Regulaminu w przypadku oceny ofert na powierzenie realizacji zadania. Ocena merytoryczna ofert złożonych na wsparcie realizacji zadania z zastosowaniem trybu punktowego dokonywana jest w skali od 0 do 40 punktów, a na powierzenie w skali od 0 do 37 punktów. Za najkorzystniejszą będzie uznana oferta lub oferty, które uzyskają najwyższą liczbę punktów w ocenie merytorycznej, jednak nie mniej niż 60% punktów;

W ogłoszeniach o otwartym konkursie ofert w przypadku wsparcia zadań publicznych będzie określana minimalna wysokość środków własnych, jaką należy zagwarantować w ofertach. Tym samym zmienia się system punktowania tych środków: wkład własny równy wymaganemu w ogłoszeniu daje 1 pkt, wkład własny wyższy od wymaganego w ogłoszeniu o min. 5% – 2 pkt, natomiast wkład własny wyższy od wymaganego w ogłoszeniu o min. 15% – 3 pkt;

Wprowadzono zmiany w treści kart ocen. W kartach oceny merytorycznej zastosowano pytania pomocnicze ułatwiające dokonanie analizy poszczególnych ofert.

Warto przypomnieć, że główną podstawą współdziałania z III sektorem w zakresie realizacji zadań publicznych jest Uchwała XIX/176/2015 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016. Dokument ten ściśle określa cel, zasady i priorytetowe obszary współpracy, a co najważniejsze formy ich realizacji.

Zachęcamy do zapoznania się z całością treści powyższych dokumentów, dostępnych poniżej oraz w zakładce „Nasze sprawy – Organizacje pozarządowe – Otwarte konkursy ofert”.

Do pobrania:

Regulamin otwartych konkursów ofert

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2016