ZUS przypomina – z końcem lutego upływa termin na złożenie informacji o przychodach.

630
Osoby uprawnione do świadczeń emerytalno – rentowych, osiągające przychody z tytułu pracy zarobkowej, zobowiązane są do poinformowania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych  o wysokości uzyskanych przychodów w 2015 roku.
Zatrudnieni na umowę o pracę, umowę zlecenie, powinni uzyskać od pracodawcy zaświadczenie o wysokości przychodu, najlepiej w dwóch wariantach  – w rozbiciu na poszczególne miesiące i z roczną kwotą przychodu. Wynika to z możliwości rozliczenia rocznego lub miesięcznego w zależności od tego, który z wariantów jest dla ubezpieczonego korzystniejszy.
Osoby prowadzące działalność gospodarczą składają wyłącznie oświadczenie, potwierdzone własnoręcznym podpisem, w którym podają swoje dane osobowe, wskazują źródła przychodów oraz osiągnięte zarobki.
Obowiązek rozliczenia przychodu nie dotyczy osób mających ustalone prawo do emerytury po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego.

/rz. p./