Skuteczna Policja – bezpieczni Polacy

687

Autor: KPP

Jak wynika z najnowszego badania opinii publicznej przeprowadzonego przez CBOS 89 procent badanych uważa Polskę za kraj, w którym żyje się bezpiecznie, zaś 98 procent badanych uważa swoją okolicę za bezpieczną. Podkreślić należy, że nigdy w historii tego badania , tj. od marca 1987 roku, odsetek wskazań na poczucie bezpieczeństwa w okolicy miejsca zamieszkania nie był tak wysoki. Niewątpliwie to również zasługa m. in. coraz skuteczniejszych działań podejmowanych przez Policję.

W dniach 4-11 kwietnia 2019 roku, Centrum Badania Opinii Społecznej przeprowadziło badanie na temat bezpieczeństwa – zarówno w skali kraju, jak i w okolicy miejsca zamieszkania – oraz zagrożenia przestępczością. Badanie zrealizowano na reprezentatywnej losowej próbie dorosłych Polaków (N=1064).

Zdecydowana większość Polaków (89%) uznaje swój kraj za bezpieczny. Przeciwnego zdania jest 8% ankietowanych. W porównaniu do zeszłorocznej edycji badania o 3 p.p. wzrósł odsetek osób twierdzących, że w Polsce żyje się bezpiecznie przy jednoczesnym spadku odsetka badanych wyrażających odmienną opinię – również o 3 p.p.).

Warto podkreślić, że jest to najwyższy wskaźnik poczucia bezpieczeństwa w kraju od 1987 roku – Wykresy 1 i 2.


Wykres 1. Czy, Pana(i) zdaniem Polska jest krajem, w którym żyje się bezpiecznie? (w%)

Źródło: CBOS, 4-11 kwietnia 2019 r., N=1064

Wykres 2. Czy Polska jest krajem, w którym żyje się bezpiecznie? (w %)

wykres przedstawiający linię niebieską i pomarańczową z zaznaczonymi punktami procentowymi , które przebiegają przez pole szarych linii


Źródło: CBOS, 4-11 kwietnia 2019 r., N=1064


Polacy jeszcze wyżej oceniają bezpieczeństwo w okolicy miejsca swojego zamieszkania. Niemal wszyscy ankietowani (98%) twierdzą, że miejsce, w którym mieszkają, można nazwać bezpiecznym i spokojnym. Odmienne odczucia wyraża 2% ankietowanych. Należy również podkreślić, że nigdy w historii tego badania, tj. od marca 1987 roku, odsetek wskazań na poczucie bezpieczeństwa w okolicy miejsca zamieszkania nie był tak wysoki – Wykresy 3 i 4.


Wykres 3. Czy miejsce, w którym Pan(i) mieszka (dzielnica, osiedle, wieś), można nazwać bezpiecznym i spokojnym? (w %)

wykres w kształcie koła w kolorze niebieskim i pomarańczowym


Źródło: CBOS, 4-11 kwietnia 2019 r., N=1064


Wykres 4. Czy miejsce, w którym Pan(i) mieszka (dzielnica, osiedle, wieś), można nazwać bezpiecznym i spokojnym? (w %)

wykres przedstawiający linię niebieską i pomarańczową z zaznaczonymi punktami procentowymi , które przebiegają przez pole szarych linii



Źródło: CBOS, 4-11 kwietnia 2019 r., N=1064

Opinie na temat zagrożenia przestępczością


Badanych zapytano również, czy obawiają się, że mogą paść ofiarą przestępstwa. Z uzyskanych wypowiedzi wynika, że dwie trzecie Polaków nie obawia się takiego zdarzenia (66%). Lęk przed przestępczością deklaruje jedna trzecia badanych (33%). Wykres 5.


Wykres 5. Czy obawia się Pan(i) tego, że może się Pan(i) stać ofiarą przestępstwa? (w %)

wykres przedstawiający linię niebieską i pomarańczową z zaznaczonymi punktami procentowymi , które przebiegają przez pole szarych linii


Źródło: CBOS, 4-11 kwietnia 2019 r., N=1064

Wyniki wskazują, że ankietowani bardziej niż o siebie obawiają się o bezpieczeństwo swoich bliskich. Blisko połowa respondentów (46%) odczuwa takie obawy, a 52% nie martwi się, że ich bliscy staną się ofiarami przestępstwa – Wykres nr 6.

Wykres 6. Czy obawia się Pan(i) tego, że ofiarą przestępstwa może stać się ktoś z Pana(i) najbliższej rodziny? (w %)

wykres przedstawiający linię niebieską i pomarańczową z zaznaczonymi punktami procentowymi , które przebiegają przez pole szarych linii


Źródło: CBOS, 4-11 kwietnia 2019 r., N=1064


Jak wynika z deklaracji badanych, w ciągu ostatnich pięciu lat, 11% Polaków padło ofiarą kradzieży. W porównaniu do ubiegłego roku odsetek ten spadł o 4 p.p. Włamania do domu, mieszkania, domku letniskowego itp. doświadczyło 6% ankietowanych. Na pobicie wskazuje 3% badanych, a na napad i rabunek – 1%. 3% respondentów stało się ofiarą innego rodzaju przestępstwa. Warto zauważyć, że nieuwzględnione w pytaniu przestępstwa to nowe formy, wcześniej mniej upowszechnione, tj. oszustwa internetowe czy finansowe (metody „na policjanta” czy „na wnuczka”), pojawiają się w spontanicznych wypowiedziach ankietowanych – Tabela nr 1.

Tabela nr 1.

tabela z pytaniami: Czy w ostatnich pięciu latach przydarzyła się Panu(i) któraś z wymienionych sytuacji?  (w %)  ukradziono Panu(i) coś   dokonano u Pana(i) włamania (do domu, mieszkania, domku na działce, piwnicy,  budynków gospodarczych)   został(a) Pan(i) pobity(a) lub umyślnie zraniony(a)   został(a) Pan(i) napadnięty(a) i obrabowany(a)   stał(a) się Pan(i) ofiarą innego przestępstwa


Źródło: CBOS, 4-11 kwietnia 2019 r., N=1064


Opracowano w Zespole ds. Analiz i Kontroli Zarządczej Gabinetu Komendanta Głównego Policji na podstawie komunikatu z badań CBOS z kwietnia 2019 roku.