Nowe kierunki polityki społecznej

422

Autor: Urząd Miasta

Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej radni przyjęli uchwałę ustalającą kierunki działania dla prezydenta  w realizacji miejskiej polityki społecznej na rzecz rodzin i równego traktowania.

Poniżej prezentujemy treść uchwały:

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 6a, pkt 8 i pkt 16 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2020 r., poz. 713, poz. 1378) Rada Miejska Tomaszowa Mazowieckiego, uchwala co następuje:

 
1. Ustala się dla Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego następujące kierunki działania w realizacji miejskiej polityki społecznej na rzecz rodzin i równego traktowania:

  • prowadzenie działań na rzecz wzmacniania rodziny w procesie kształtowania społeczeństwa obywatelskiego,
  • prowadzenie działań na rzecz podnoszenia świadomości na temat równego traktowania, tolerancji oraz promowanie idei poszanowania wszystkich grup społecznych,
  • upowszechnianie zagadnień z obszaru przeciwdziałaniu przemocy, w tym przemocy wobec kobiet i przemocy w rodzinie,
  • dążenie do zwiększenia dostępności samorządu dla osób ze szczególnymi potrzebami
    i wykluczonych społecznie,
  • dążenie do integracji mniejszości etnicznych i narodowych ze środowiskiem lokalnym,
  • uwzględnianie w dokumentach strategicznych i programach kontekstu wzmacniania rodziny i zasad równego traktowania.

 2. Traci moc uchwała nr XIX/149/2019 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 31 października 2019 r. w sprawie przyjęcia przez Miasto Tomaszów Mazowiecki  Samorządowej Karty Praw Rodzin.

 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tomaszowa Mazowieckiego.

4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.